Zasady ogólne

  1. Publikacje Wydawnictwa Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu są recenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych (doktor habilitowany lub profesor tytularny) nie związanych zawodowo z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Wydawnictwo dopuszcza recenzje sporządzone przez niesamodzielnych pracowników naukowych, jeżeli niezbędna jest opinia specjalisty z wąskiego zakresu tematycznego.
  2. Redakcja dobiera recenzentów tak, aby wykluczyć konflikt interesów między autorem a recenzentem. Recenzent dodatkowo potwierdza brak zależności zawodowej lub prywatnej.
  3. Autorzy tekstów odnoszą się do uwag recenzentów, a recenzenci mają prawo wglądu do zgłoszonej pracy w celu weryfikacji wprowadzonych przez autora zmian i podjęcia ostatecznej decyzji o publikacji.
  4. Wydawnictwo przechowuje dokumentację procesu recenzyjnego i redakcyjnego.
  5. Proces recenzyjny jest prowadzony zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych.

Serie:

„Monografie MGW” („z gwiazdkami”)

Ze względu na fakt, że wydawane w tej serii książki często uzyskują dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stosuje się recenzję opisową, dostosowaną do wymagań konkursów i grantów MKiDN.

 

„Węgiel”

Podwójna niezależna recenzja na bazie formularza recenzyjnego Wydawnictwa MGW

 

Czasopismo:

„Górnik Polski”

Podwójna niezależna recenzja na bazie formularza recenzyjnego Wydawnictwa MGW

Formularz recenzyjny: Pobierz

 

Etyka Wydawcy:

Do druku dopuszczane są teksty wyłącznie ze względu na ich walory naukowe. Redakcja kierując się zasadą rzetelności naukowej ma prawo do odmowy publikacji tekstu jeżeli: potwierdzony został plagiat lub autoplagiat polegający na wykorzystaniu bez przypisania autorstwa fragmentów tekstów lub danych; istnieją zastrzeżenia do autorstwa zgłoszonego tekstu.

 

Etyka Autorów:

Zgłoszony tekst musi być oryginalny, posiadać prawidłowo opisane źródła (zgodnie z zasadą rzetelności naukowej), musi być wolny od plagiatu i autoplagiatu. Autorstwo musi być oznaczone i adekwatne do wniesionego wkładu pracy (autorstwo gościnne [guest authorship], autorstwo honorowe [honorary authorship]). Autor tekstu współpracuje z redakcją w celu wprowadzania zmian i korekt.

 

Etyka Recenzentów:

Recenzje powinny zostać oparte na argumentacji i wiedzy Recenzenta, wszelkie podejrzenia nieetycznych zachowań powinny zostać zgłoszone Redakcji. Większość recenzji wykonywanych jest anonimowo jako tzw. podwójna ślepa recenzja (w przypadku publikacji dofinansowanych przez MKiDN recenzentowi ujawniana jest tożsamość autora).