Przedstawiona publikacja, po pierwszej ocenie zespołu redakcyjnego Wydawnictwa MGW, kierowana jest do dwóch recenzentów oraz w całości lub fragmentach sprawdzona przez programy antyplagiatowe. Wszystkie procedury stosowane przez Wydawnictwo wynikają ze starań o oryginalność publikowanych tekstów. Każdy przypadek plagiatu lub autoplagiatu, wykryty przez program lub w trakcie prac redakcyjnych podlega dokładnej analizie. W przypadku niesatysfakcjonującej odpowiedzi autora bądź jej braku, przypadek plagiatu jest przez Wydawnictwo zgłaszany: recenzentom oraz wydawnictwom splagiatowanego tekstu.

Monografie opracowywane są przez redakcję oraz przez specjalistów współpracujących z Wydawnictwem. Wydawnictwo publikuje jedynie te materiały, które otrzymały pozytywną rekomendację redakcji oraz rekomendację do druku ze strony recenzentów. W przypadku monografii, których autorami są pracownicy Muzeum Górnictwa Węglowego, decyzję o przyjęciu do druku podejmuje cały zespół z decydującym głosem Dyrektora Wydawnictwa, w oparciu o recenzje przedstawionego tekstu oraz poza naukowe aspekty publikacji (na przykład ochrona dziedzictwa niematerialnego, efekty własnych projektów badawczych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wynikających z działań statutowych).

Do opracowania redakcyjnego a następnie druku dopuszczane są wyłącznie teksty ze względu na ich walory naukowe. Redakcja kierując się zasadą rzetelności naukowej ma prawo do odmowy publikacji tekstu jeżeli: potwierdzony został plagiat lub autoplagiat polegający na wykorzystaniu bez przypisania autorstwa fragmentów tekstów lub danych; istnieją zastrzeżenia do autorstwa zgłoszonego tekstu, autor nie bierze udziału w procesie redakcyjnym (odmawia współpracy z redakcją, nie przeprowadza rewizji korekt i redakcji, nie stosunkuje się do uwag recenzentów).

Wielostopniowy oraz komplementarny proces oceny zawartości merytorycznej materiałów zgłoszonych daje gwarancję publikacji o wysokiej jakości naukowej. Redaktorzy Wydawnictwa MGW w pracy kierują się zasadami i wspierają zaleceniami COPE (Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org. Wydawnictwo bierze na siebie odpowiedzialność za przebieg całego procesu redakcyjnego, jednocześnie Wydawnictwo ma prawo do wycofania z druku tekstu, co do którego zaistniały wątpliwości w zakresie rzetelności naukowej autora.