De profundis

De profundis ad te clamamus. Świat górników w radiowych i telewizyjnych homiliach biskupów katowickich na uroczystość św. Barbary (1983-2016). Edycja źródeł z komentarzem, red. ks. A. Wuwer, D. Szlachta, Katowice 2017.

Publikacja stanowi zbiór kazań i innych form homiletycznych wygłaszanych przez biskupów archi(diecezji) katowickiej w latach 1983-2016. Komentarz naukowy stanowią teksty A. Wuwera, Wprowadzenie. Społeczno-medialny kontekst przesłań biskupów katowickich z okazji uroczystości ku czci św. Barbary w latach 1983-2016; Z. Łukaszczyka, Szkic z dziejów górnictwa węgla kamiennego na Górnym Śląsku (1983-2016). Zmieniamy górnictwo w sercu Śląska; B. Piecha-van Schagen, Kult św. Barbary w przestrzeni zindustrializowanego Górnego Śląska. Książka ukazała się jako t. 20 serii Źródła i materiały do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku pod redakcją ks. prof. dra hab. J. Myszora we współpracy wydawniczej z Wydawnictwem Księgarnia Św. Jacka.

Cena: 40 zł